Škola

Cieľom základnej školy je využiť jedinečnosť posledného vhodného vývojového obdobia dieťaťa pre výuku cudzieho jazyka a jeho schopnosť naučiť sa bez akcentu hovoriť aj cudzím jazykom.


Základná škola je Rozhodnutím Ministerstva školstva zaradená do siete škôl, má schválený Školský vzdelávací program, Učebné osnovy a Školský poriadok. Základná škola poskytuje vzdelávanie a výchovu deťom od 1. do 4. ročníka povinnej školskej dochádzky. Do 1. ročníka základnej školy môže byť zaradené dieťa po zvládnutí predškolskej prípravy s dostatočnými psychomotorickými predpokladmi, a ktoré bude mať 6 rokov do 31. augusta pred začiatkom príslušného školského roka.

Zoznam dokladov pri prihlásení do školy:  rodný list, doklad totožnosti zákonného zástupcu dieťaťa a kópia zdravotného preukazu.

Každodenná komunikácia s deťmi v škole bude prebiehať v anglickom (v prípade výberu aj v maďarskom) a slovenskom jazyku. Výučba cudzích jazykov bude zabezpečovaná „native speakers“, t.j. osobami, pre ktoré je cudzí jazyk materinským jazykom.

Deti sú rozdelené do 4. tried 1. stupňa základnej školy.

Nástup je v pracovných dňoch od 6.30 do 8.30 hod. Dobu dochádzky je možné individuálne dohodnúť. Výuka začína od 8.30 hod.

Školský vzdelávací program Základnej školy

 

 
Translate »